At gjennemskjære Panamanæsset gaar for langsomt
PDF Udskriv Email

 

Aspinwall (Colon) og Panama.

 

Aarsberetning dateret 22de og 31te Januar 1883.

De forenede rigers konsuler – Norge og Sverige.

 

Panama er Hovedstaden og den vigtigste By i Fristaten Panama, der

udgjør en Del af Republiken "Columbias forenede Stater". De Stater, som

danne denne Republik, ere Antioquia, Bolivar, Boyaca, Cauca, Cundinamarca,

Magdalena, Panama, Santander og Tolima. Republikens hele Folkemængde

opgik i 1876 til 3 000 000.

 

Hver enkelt af de 9 Stater er uafhængig af Forbundsregjeringen,

undtagen i Spørgsmaal om Omraade, udenrigske Anliggender

o. dl. Byen Panama har ca. 14 000 Indbyggere, hvilke for den

største Del nedstamme fra Landets Urindvaanere og Negere, som er indvandrede

fra de vestindiske Øer.

 

Panamabugten er en af de bedste paa det Stille Havs Kyst; dens Udstrækning

fra Nord til Syd er ca. 90 Mile, fra Ost til Vest ca. 30 Mile med

en Dybde af mellem 2 og 150 Favne ; den skulde med Lethed kunne rumme

hele Verdens Flaader. I den indre Del af Bugten foraarsager Afvexlingen

mellem Ebbe og Flod, der gaar op tui 15-20 Fod, temmelig betydelig Uleilighed

for Skibsfarten. I Bugten ligge Øerne Taboga, Chepillo og Naos, af

hvilke den vigtigste Taboga eies af "the Pacific Steam Navigation Company",

som der har Værksteder m. m.

 

Handel er Befolkningens vigtigste Beskjæftigelse, og Stedets Beliggenhed

frembyder i den Henseende adskillig Fordel. De vigtigste Udførselsartikler

ere Kautchuk, Huder, Elfenbensnødder, Trævarer, Perler m. m. Indførselen

fra Nordamerika og Europa gaar i Almindelighed til Aspinwall og derfra paa

Jernbane til Panama.

Jernbanen mellem Aspinwall og Panama begyndte at bygges i 1850 og

fuldendtes i 1855; Afstanden mellem dens to Endepunkter er 47 eng. Mile.

Aar 1879 befordredes 161 743 Tons mod 152 477 Tons i 1878, og Antallet

af Passagerer var 23 729. Jernveisbolagets Indtægter gik i 1880 op til $

325 2 153 367 og Udgifterne blot til $ 1 035 958. Den største Del al Jernbaneaktierne

eies nu af Kanalbolaget, der inden kort kommer til at overtage

hele Jernveisdriften.

 

Perlefiskeriet i Panamabugten er nu næsten fuldstændig ophørt. Den

vigtigste Statsindtægt flyder af en s. k. "commercial contribution", der bestaar

i en maanedlig Afgift, som paaltegges alle Handelsmænd i Almindelighed,

alt efter det Omfang, deres Forretning ansees for at have havt. Denne

Afgift er ganske vilkaarlig og rammer ofte meget tungt. Her findes hverken

Ind- eller Udførselstold men derimod adskillige andre Afgiften

Den lovgivende Forsamling bestaar af 27 Medlemmer; den sammentræder

hver iste December og er da forsamlet i 45 Dage. Den udøvende

Magt er overdraget Præsidenten, som ved sin Side har en raadgivende Sekretær.

Præsidenten vælges for 2 Aar og oppebærer aarlig $ 4 200.

Blot et Bankinstitut findes i Panama, nemlig en Filial af "the Colonial

Bank" i London med en Kapital af L 2 000 000.

 

Priserne paa alle Livsfornødenheder ere her meget høie ; en Familie

paa, 5-6 Personer kan saaledes ikke let faa en Bolig under fres. 500 om

1VIaaneden; en Tjener betales med fres. 200, en duelig Kjøkkenpige med

frcs. 100, en Pige med frcs. 70, Alt pr. Maaned. Kanalbolaget betaler sine

Arbeidere fres. 6 pr. Dag for Arbeide fra 7--11 Fm. og 2-5 Eftm.

Aspinwall befinder sig i en meget livlig Udvikling, siden Kanalbolaget

kom istand. Byen har desuden Betydning som Endepunkt for samtlige

Dampskibslinier paa denne Kant af Verden. Dens Beliggenhed er meget

usund, og gul Feber og Smaakopper ere sædvanlige. Baade Aspinwall og

Panama ere Frihavne, saa at ingen Afgifter falde Ind- og Udførselen tillast,

naar undtages nogle mindre Afgifter paa Skibsfarten saasom Kaipenge og

Fyrafgifter i Aspinwall og Panama, frcs. 25 for Sundhedspas og fres. 5 for

Udklarering med Dampskib.

 

Det af Lesseps grundede Bolag med Formaal at gjennemskjære Panamanæsset

har en Aktiekapital af 300 Mill. francs, paa hvilken er skeet to Indbetalinger,

hver 25 0. For det Beløb af 85 Mill. francs, som Bolaget har

betalt for Panamabanen, er Aktiekapitalen ikke engageret, men særskilte

Obligationer blevne udfærdigede, og endnu er ikke heller Jernbanen overdraget

til sine nye Eiere. Kanalaktierne ere paa fres. 500, og stode de

en Tid i fres. 540. I den senere Tid ere de dog ikke noterede saa hoit

blandt Andet af den Grund, at et konkurrerende Bolag kunde opstaa med

den Plan at anlægge en Kanal gjennem Republiken Nicaragua. Næsten to

Aar ere nu forløbne, siden den første Expedition afgik fra Paris ; men desuagtet,

og endskjønt der findes en hel Hær af godt betalte Tjenestemænd,

have de forberedende Arbeider endnu ikke kunnet afsluttes og selve Gravningen

af Kanalen paabegyndes. Bolaget har nylig for 1 Mill. francs indkjøbt

en Bygning til Embedslokaler ; et af Bolaget opført Hospital opgives

at have kostet 4 Mill. francs, og desuden har Bolaget ladet opføre flere

store Bygninger langs den paatænkte Kanallinie. De store Dampmuddermaskiner,

som, efter hvad der anføres, skulde have været færdige allerede

for et Aar siden, ere endnu ikke ankomne. Bolaget synes at have til Hensigt

at overdrage Kanalens Gravning til forskjellige Entreprenører for de

forskjellige Strækninger. En af de største Vanskeligheder, Bolaget har at

kjæmpe mod, er Klimatets Indflydelse paa Europæere, som komme herover.

En temmelig betydelig Dødelighed, især som Følge af den gule Feber, har

allerede vist sig blandt Bolagets Tjenestemænd og Arbeidere.

Byen Panama er ikke egentlig noget usundt Sted ; men Aspinwall er det,

som anført, i saa meget højere Grad, omgivet som Byen er af sumpige

Egne. Det er naturligt, at man ved Kanalens Udstikning fortrinsvis har

opsøgt de lavtliggende Punkter; men nu frygter man for, at, naar Udgravningen

begynder der, Malaria skal opstaa og udbrede sig over den hele

Strækning.

 

Kanalbolaget har søgt at erhverve de fornødne Arbeidere fra de vestindiske

Øer, og det er til en vis Grad lykkedes, idet adskillige Negere ere

komne fra Jamaika ; men da disse snart komme underveir med, at de, trods

den tilsyneladende høie Dagløn af frcs. 5-6, ikke faa synderlig meget i

Behold, blive de misfornøiecle og vende hjem, hvor de advare Andre fra at

reise over. Man antager derfor, at Bolaget vil blive nødt til at skaffe sig

Arbeidere fra Kina. Antagelig turde man inden kort behøve 8-10 000 Arbeidere.

 

Det er maaske for tidligt at dømme om Bolagets Foretagender i

Enkelthederne ; men den almindelige Mening er, at en kostbar Tid er bleven

spildt og store Pengesummer bortsløsede. En anden stor Vanskelighed for

Kanalbolaget er den, hvorledes man skal befri sig for Chagresflodens Vand ;

Kanalen maa nødvendigvis skjære denne Flod, der opstaar omtrent midt

mellem Panama og Aspinwall og falder ud i Atlanterhavet nogle Mile vestenfor

Aspinwall, og som navnlig i Regnperioden fører en vældig Vandmængde,

der skulde kunne anrette stor Skade, om den kom ind i Kanalen. Man

har tænkt paa at grave et vældigt Basin, i hvilket det overflødige Vand fra,

Floden kunde optages for senere efterhaanden at udtappes. Nogle fremragende

amerikanske Ingeniører have nylig paa Stedet anstillet Undersøgelser

angaaende Forholdene ; men deres Formening er endnu ikke bekjendt.

 

Lovligt Betalingsmiddel er Columbias og Chiles Peso og Perus Sol, modsvarende

en Dollar ; disse Mynter ere temmelig besværlige ved sin Størrelse

af et Femfrancsstykke. Som Skillemynt anvendes Dele af Peso og Sol. Guld.

er meget sjeldent og fordrer en Præmie af 20-25 96, og Vexler ere vanskelige

at faa og betales med hoi Kurs ; for at remittere et Pund Sterling til

London maa man betale ,fg 6 frcs. 30.

 

Telegrafforbindelse findes nu med alle Havne ved Nord- og Sydkysten

af det Stille Hav ligesom med Vestindien og derigjennem med den hele Verden.

Konkurrencen mellem de to Telegrafbolag "West India ez Panama"

og "Central Sz South America" har bragt Prisen for et Kabeltelegram til

Europa ned til frcs. 12,50 pr. Ord. Republiken har nylig tiltraadt den

universelle Postforening, og 10 Cents udgjør nu Taxten paa et Brev paa 4

oz. til alle Dele af Verden.